De Autismepraktijk werkt via www.1np.nl

Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over u registreren en verwerken. Alle gegevens over u en uw behandeling worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD), dit wil zeggen uitsluitend digitaal. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het privacyreglement en dossierreglement van Stichting 1nP. 

Privacy en persoonsgegevens onder de nieuwe wet AVG

Vanaf 25 mei 2018 worden al uw persoonsgegevens beschermd door de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is vastgesteld door de Europese commissie en geldt voor inwoners van alle Europese landen. Hiermee worden de privacy rechten van burgers versterkt en uitgebreid. Op deze pagina leest u alles over uw rechten volgens de nieuwe privacywet AVG. 

Volgens de AVG mag 1nP alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. 1nP heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. 

Onder de oude wetgeving had u al het recht op inzage in uw zorgdossier, het recht op correctie van uw persoonsgegevens en het recht op verwijdering van uw gegevens

Nieuwe privacy rechten

Met de nieuwe privacywetgeving heeft u daarnaast het recht:

  • om gegevens digitaal mee te nemen naar een andere zorgaanbieder;
  • om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  •  

Bewaren van uw persoonsgegevens

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.  

Het recht op inzage in uw dossier

U heeft recht op inzage en op een kopie/ afschrift van uw cliëntdossier. U kunt delen van uw dossier (indicatieverslag en behandelovereenkomst) online inzien in Karify, het cliëntenportaal. Met uw behandelaar maakt u afspraken over het wel of juist niet delen van gespreksverslagen, zodat u ook de gespreksverslagen online kan inzien in Karify. Indien u een kopie/ afschrift van uw dossier wilt, mag u deze vraag stellen aan ons secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot een kopie/ afschrift door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij wij aan u vragen om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 1nP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Inzage in uw dossier is gratis. Wilt u een kopie/ afschrift van uw gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding. In het privacyreglement van 1nP staat hier meer informatie over.  

Correctierecht

Het correctierecht geeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt 1nP vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Ook mag u een medewerker vragen om uw mening of een eigen document waarin uw correctievoorstel staat, toe te voegen aan uw dossier, als u dit graag wilt. 

Het recht op het meenemen of overdragen van uw gegevens

Dit recht geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder dit recht. 1nP kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. 

Het recht om gegevens te laten verwijderen

Dit recht betekent dat u 1nP mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen of om vernietiging van uw gehele dossier. U kunt hierom vragen bij ons secretariaat. Het is dan wel noodzakelijk dat uw dossier is afgesloten en is gefactureerd. Bij een openstaand dossier mogen zaken verwijderd worden, mits deze informatie niet noodzakelijk is voor behandeling. 

 Veilig mailen

Als 1nP privacygevoelige informatie deelt via e-mail met u -de cliënt-, behandelaar en/of verwijzer doen wij dit op een veilige manier. Wij maken gebruik van ‘Zorgmail secure e-mail´ van Vanad Enovation. Een mail die op deze wijze is verzonden herkent u aan de melding in uw mailbox dat er een bericht voor u klaar staat. Als u vervolgens op de groene knop ‘bericht lezen’ klikt, ontvangt u een tweede e-mail of SMS bericht met een code die u nodig heeft om het bericht te kunnen openen. Dit bericht is beperkt beschikbaar. Iedere keer dat u het bericht in die periode wilt lezen ontvangt u een nieuwe code om het bericht te openen. Als u reageert op dit bericht, zal ook dit antwoord veilig worden verstuurd vanuit deze ‘veilige omgeving’. Die mail vindt u uiteraard niet terug in uw ‘eigen’ mailbox onder verzonden berichten. 

Uw toestemming

Niet iedereen mag zomaar uw dossier lezen. Alleen medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw gegevens inzien. Zij krijgen gegevens te zien die nodig zijn om u goed te kunnen behandelen. Dus medebehandelaren en waarnemers kunnen uw dossier inzien. Informatie uit het dossier mag zonder uw schriftelijke toestemming niet worden doorgegeven aan anderen; ook niet aan uw werkgever, partner, familie of vrienden. Dit mag alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Hieronder ziet u enkele formulieren voor het regelen van wel of juist geen toestemming: 

Opt-out regeling (toestemming verlenen voor het delen van informatie)

In de factuur die naar de zorgverzekeraars (indien er Specialistische ggz geleverd is) of gemeenten wordt gestuurd, staat standaard de hoofddiagnose vermeld waarvoor de behandeling is ingesteld. Deze informatie gebruikt de verzekeraar of gemeente alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel. Mocht u niet willen dat deze informatie vermeld wordt, dan kunt u onderstaand formulier invullen en inleveren bij uw behandelaar. 

Formulier opt out regeling Gemeente (voor jeugdigen tot 18 jaar)

Formulier opt out regeling Zorgverzekeraar 


In de regio's waar gemeenten werken met een Lokaal team moet u altijd een toestemmingsformulier invullen. Dit formulier vindt u hier:

Toestemmingsformulier Lokaal team. 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u niet tevreden over hoe 1nP omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw behandelaren. Nemen zij uw zorgen niet weg? Dan kan u een melding maken bij 1nP of een klacht indienen. 

Heeft u het vermoeden dat er privégegevens van u in verkeerde handen zijn gekomen, dan kun u direct contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.