DE AUTISMEPRAKTIJK

Autisme is een vertraging én versnelling, géén defect

Onderzoek laat zien dat het denken over autisme een andere koers in zou moeten slaan, namelijk die van autisme als een vertraging en een versnelling in plaats van een defect. Deze paradigmashift heeft grote gevolgen voor de diagnostiek en behandeling.

Hoewel veel theorieën een bijdrage leveren aan het inzicht in autisme, leveren ze ieder slechts een stukje van de puzzel. Er is op dit moment een overkoepelende theorie die recht doet aan de fundamentele diversiteit van autismespectrumstoornissen; dat is de theorie van het Socioschema (M.Delfos) met als kern een vertraagde en versnelde ontwikkeling tegelijk.

Door jarenlang deze manier van denken als uitgangspunt te gebruiken tijdens de diagnostiek en bij de behandeling zijn wij ( behandelaars van De Autismepraktijk) er van doordrongen geraakt dat dit aansluit, mensen raakt en dat dit principe klopt. Binnen De Autismepraktijk hebben specialisten met dezelfde passie en grote deskundigheid zich verenigd.

Ons behandelaanbod is afgestemd op het (uitgebreid) diagnostisch onderzoek en het vergroten van kennis en inzicht (psycho-educatie) in eigen kracht en kwetsbaarheden. In de praktijk krijgen wij veel vragen over de differentiatie tussen Autisme, AD(H)D, HSP (Hoogsensitief), depressie, (sociale-) angst, dwangmatig handelen, of persoonlijkheidspathologie. We hebben ons ontwikkeld als expert op dit gebied en ons diagnostisch aanbod is hierop afgestemd.
De Autismepraktijk is een bovenregionaal Centrum. U kunt vanuit het gehele land bij ons terecht. De behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, wij hebben contracten met alle verzekeraars.

Helaas hebben wij op dit moment wegens grote drukte een aanmeldstop voor diagnostisch onderzoek.

Why

Wij willen een bijdrage leveren aan het vergroten van het levensgeluk van mensen met autisme en hun naastbetrokkenen, het verbeteren van sociale inclusie en van maatschappelijke deelname

How

Dit willen wij bereiken met het leveren van kleinschalige expertzorg. Wij hanteren doorgaans beperkte wachttijden.

What

De Autismepraktijk biedt excellente diagnostiek en aansluitend kortdurende behandeling, gepersonaliseerd en afgestemd op de behoefte van de cliënt en diens naasten.

Aanbod

Ons behandelaanbod is afgestemd op de diagnostiek en het vergroten van kennis en inzicht in eigen kracht en kwetsbaarheden. In de praktijk krijgen wij veel vragen over de differentiatie tussen Autisme, AD(H)D, HSP (Hoogsensitief), depressie, (sociale-) angst, dwangmatig handelen, of persoonlijkheidspathologie. We hebben ons ontwikkeld als expert op dit gebied en ons diagnostisch aanbod is hierop afgestemd.

De Autismepraktijk is een boven-regionaal Centrum. U kunt vanuit het gehele land bij ons terecht.

Diagnostiek Psycho-educatie EMDR bij autisme Deskundigheidsbevordering

Zelftest

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. Met de term spectrum wordt aangegeven dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. Mensen met autisme hebben een andere ontwikkeling dan de meerderheid van de mensen. 

Doe de zelftest

Diagnostiek

In het in juni 2015 uitgekomen rapport gepubliceerd door de werkgroep ‘vanuit Autisme bekeken’ wordt beschreven dat bij 1 op de 4 mensen bij wie uiteindelijk autisme werd vastgesteld, het minimaal vier jaar duurde voordat deze diagnose werd gesteld, gerekend vanaf het eerste contact met de hulpverlening met een maximale vertraging van zo’n 30 jaar. 

Meer weten?

Traject

Een gemiddeld diagnostiektraject bestaat uit een aantal gesprekken waarin we gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden. Uiteraard is op verzoek diagnostiek in 1 dag mogelijk. 

Meer weten?

Behandelaren

Saskia Bouwens is een zeer ervaren autismespecialist.

Zij publiceerde in het vakblad Nurce Academy (nr.4 2017) een artikel waarin
zij het succes van een van haar succesvolle behandelingen uitlegt.

Saskia is Verpleegkundig Specialist (art. 14 en 36 wet BiG). Zij is regiebehandelaar in de BGGZ en SGGZVerpleegkundig Specialist, art 14 en 36a wet BIG.
De verpleegkundig specialist heeft de rol van klinisch expert, zij verleent binnen de directe patiëntenzorg verpleegkundige zorg op expert niveau en geprotocolleerde geneeskundige zorg.  Zij is bevoegd tot het indiceren en verrichten van medisch risicovolle voorbehouden handelingen waaronder: heelkundige handelingen, het geven van injecties en puncties, en het voorschrijven van geneesmiddelen binnen het deskundigheidsgebied. De handelingen worden uitgeoefend volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen.** De verpleegkundig specialist geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces van de patiënt door het aangaan van een behandelrelatie. Dit betekent dat de verpleegkundig specialist zelfstandig beslist over de uit te voeren interventies, uiteraard altijd in overleg en met toestemming van de patiënt. De verpleegkundig specialist beschikt over de bevoegdheid tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Één van deze voorbehouden handelingen is het voorschrijven van UR-geneesmiddelen** (**Het voorschrijven van UR-geneesmiddelen mag niet worden overgedragen aan anderen)

Concrete taakinvulling

Binnen de directe patiëntenzorg verleent de verpleegkundig specialist verpleegkundige zorg op expert niveau en geprotocolleerde geneeskundige zorg binnen het eigen deskundigheidsgebied. Concreet houdt dit in dat zij:  • een anamnese afneemt of een aanmeld- en/of intakeverslag maakt; • doelgericht informatie verzamelt; zij doet daartoe zelfstandig lichamelijk onderzoek bij de patiënt en vraagt aanvullende diagnostiek (zoals laboratoriumonderzoek) aan, vraagt informatie bij verwijzers op, verricht heteroanamnese;  • op basis van klinisch redeneren en het interpreteren van onderzoek differentiaal diagnoses formuleert en op grond  daarvan een diagnose stelt; 

• een multidisciplinair behandelplan opstelt; 

• diagnostische, therapeutische en preventieve interventies initieert en uitvoert; • opname, behandeling, ontslag en/of verwijzing indiceert;

• voorbehouden handelingen indiceert, deze zelf uitvoert of de uitvoering ervan opdraagt aan een andere bij de behandeling betrokken beroepsbeoefenaar, met inachtneming van het wettelijk kader; 

• evalueert of de gestelde doelen bereikt zijn; • de voortgang ten aanzien van een behandeling in multidisciplinair verband bewaakt;

• de follow-up organiseert; 

• zorgdraagt voor een adequate dossiervoering;

• de behandeling zelfstandig start en afsluit. 

De aard van de voorbehouden handelingen worden als volgt omschreven *:

1. het verrichten van heelkundige handelingen, waaronder wordt verstaan handelingen, liggende op het gebied van de  geneeskunst, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet direct hersteld;

2. het verrichten van catheterisaties;

3. het geven van injecties; 

4. het verrichten van puncties;

5. het verrichten van electieve cardioversie;

6. het verrichten van endoscopieën; 

7. het toepassen van defibrillatie;

8. het voorschrijven van UR-geneesmiddelen** (*Het profiel waarbinnen de verpleegkundig specialist is ingeschreven is bepalend voor de uit te voeren voorbehouden  handelingen) (**Het voorschrijven van UR-geneesmiddelen mag niet worden overdragen aan anderen)

Vanaf januari 2015 kunnen verpleegkundig specialisten zelfstandig DBC-zorgproducten openen en polikliniek bezoeken registreren. Met deze verandering wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) taakherschikking in de medisch-specialistische zorg, waar dit meerwaarde heeft, stimuleren. Taakherschikking is het overdragen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen in de medisch specialistische zorg, bijvoorbeeld van medisch specialist naar verpleegkundig specialist.


Saskia Bouwens, MSc., regiebehandelaar

Saskia Bouwens, MSc.

Linda Rollenberg is een zeer ervaren autismespecialist. Daarnaast is zij coördinator Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland noord

Pedagoog (waaronder orthopedagoog)

Drs. Linda Rollenberg

Dit zeggen onze klanten

Door Saskia is bij mij het onderzoek afgenomen waaruit bleek, zoals ik al vermoedde, dat ik inderdaad autistisch was. Ik heb haar tijdens de onderzoeksmomenten ervaren als een bijzonder prettig en warm persoon, waarbij ik mij snel op mijn gemak voelde. Het zegt volgens mij al genoeg als deze opmerking van een autist vandaan komt : ) Ze voelde betrokken, nam de tijd voor het onderzoek en voor vragen die ik daarover had. Er was ook tijd voor mij om situaties of antwoorden eventueel wat uitgebreider toe te lichten en ik kreeg daarbij van haar bruikbare feedback. Een hele positieve ervaring dus.

Arjan

Saskia Bouwens. Een erg prettige ervaring. Zij zorgde ervoor dat ik mij vanaf het begin op mijn gemak voelde, het voelde vertrouwd. Heel belangrijk want je gaat persoonlijke dingen vertellen, soms lastige, emotionele. Zij luisterde rustig, stelde vragen, nam mij serieus. Kernwoorden van mijn indruk over Saskia: zorgvuldig, kennis van zaken, betrokken, oprechte interesse, hartelijk. Ik was positief verrast omdat ik zoveel verhalen gehoord/gelezen had van mensen met rotervaringen elders. Saskia, ik zal je zeker aan anderen aanbevelen. Je bent hard nodig.

Marlijn Franken

Toen ik bij Saskia binnen kwam voelde ik me direct op mijn gemak. Om te beginnen is haar werkkamer geen standaard GGZ kamer waar ik een behoorlijke allergie voor had ontwikkeld. Daarnaast merk je direct dat ze nieuwsgierig is en bereid om samen met jou naar een passend traject te zoeken. Als ze dan begint uit te leggen merk je pas echt hoeveel kennis ze in huis heeft en gretig om verder te leren. Dat doet ze door een bijdrage te leveren aan grote onderzoeken. Ja, ik ben erg enthousiast over Saskia en haar werkwijze. Inmiddels heb ik al verschillende mensen geadviseerd haar eens op te zoeken.

www.helpikbeneenautist.nl


Pascal van Ijzendoorn